Voorwaarden partnerprogramma

Hieronder tref je de Partnervoorwaarden aan. Wij verzoeken je vriendelijk deze zorgvuldig door te lezen. Door je aan te melden als Partner, geef je aan deze Partnervoorwaarden te accepteren.
Inhoud:
• Artikel 1 – Definities
• Artikel 2 – Aanmelding en acceptatie
• Artikel 3 – Gebruik
• Artikel 4 – Commissie
• Artikel 5 – Betaling
• Artikel 6 – Beëindiging Uitgeverij Bewust Zijn Partnerschap
• Artikel 7 – Gevolgen beindiging Uitgeverij Bewust Zijn Partnerschap
• Artikel 8 – Aansprakelijkheid
• Artikel 9 – Diversen
• Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1 – Definities

Artikelen: Alle producten die worden aangeboden in de Omgeving.
Omgeving: Www.uitgeverijbewust-zijn.nl
Uitgeverij Bewust Zijn Merken: De Uitgeverij Bewust Zijn woord- en beeldmerken, alsmede overige onderscheidingstekens.
Content: (Een deel van) het aanbod van Artikelen in de Omgeving, zoals tekst, afbeeldingen, recensies, downloads, die Uitgeverij Bewust Zijn ten behoeve van het Partnerprogramma ter beschikking stelt.
Cookietijd: De instelling door Uitgeverij Bewust Zijn van de First party cookie die bepaalt welke periode (tijd) de cookie actief blijft op de computer van de Klant.
First party cookie: Een klein (tekst) bestandje, dat op de computer van de Klant wordt geplaatst als gevolg van een bezoek door de Klant aan de Omgeving via de Partnerlink, met daarin allerlei relevante informatie.
Klant: Iedere gebruiker van de Partnersite die zich via de Partnerlink toegang verschaft tot de Omgeving en zodoende Artikelen kan kopen van en via Uitgeverij Bewust Zijn.
Last Cookie Counts: Het principe waarbij de verkoop wordt toegewezen aan het laatste marketingkanaal via welke de Klant zich toegang heeft verschaft tot de Omgeving.
Partner: Iedere natuurlijke persoon vanaf de leeftijd van achttien (18) jaar of rechtspersoon die de Partnerprogramma voorwaarden van Uitgeverij Bewust Zijn heeft aanvaard en door Uitgeverij Bewust Zijn als Partner is geaccepteerd om Klanten via zijn/haar Partnerlink(s) toegang te verschaffen tot de Omgeving.
Partnerlink: Een elektronische link naar de Omgeving die de Partner via het partnerprogramma op de website van Uitgeverij Bewust Zijn heeft aangemaakt, waarin zijn partner_ID vermeld staat, en hij via internet openbaar maakt of openbaar laat maken.
Partnersite: Een door de Partner ontwikkelde gebruiksklare website of web applicatie waarop zich tenminste een Partnerlink bevindt, waarmee de Partner via elektronische wijze de Content openbaar maakt of openbaar (laat) maken. Voor elke gebruiksklare website of web applicatie moet een uniek partner_ID worden aangevraagd.
Partner_ID: Het identificatienummer opgenomen in de Partnerlink. Elke Partnersite heeft een uniek Partner_ID.

Artikel 2 – Aanmelding en acceptatie

2.1. Iedereen van achttien (18) jaar en ouder die over een Partnersite beschikt kan zich aanmelden als partner bij Uitgeverij Bewust Zijn.
2.2. Aanmelding als Uitgeverij Bewust Zijn Partner houdt aanvaarding in van de Partnerprogramma voorwaarden en van de verplichting de Partnerprogramma voorwaarden na te komen.
2.3.Om als Partner te worden ingeschreven moet de Partner:
a. het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid ingevuld hebben;
b. bevestigen dat de Partnerprogramma voorwaarden worden aanvaard door te klikken op de “aanvraag indienen” button in het aanmeldformulier.
c. als Partner zijn geaccepteerd door Uitgeverij Bewust Zijn.
2.4. Uitgeverij Bewust Zijn informeert je in beginsel binnen zeven (7) dagen na ontvangst van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier waarbij de aanvaarding van de Partnerprogramma voorwaarden is bevestigd of Uitgeverij Bewust Zijn je als Partner accepteert.
2.5. Uitgeverij Bewust Zijn kan een aanmelding zonder opgave van redenen en op ieder moment weigeren. Indien Uitgeverij Bewust Zijn een aanmelding weigert, wordt over de periode voorafgaand aan de weigering en daarna geen commissie betaald.
2.6. Uitgeverij Bewust Zijn zal een aanmelding in ieder geval weigeren indien de Partnersite:
a. een seksueel, pornografisch, aanstootgevend en/of gewelddadig karakter heeft;
b. op enigerlei wijze in strijd is met de openbare orde en/of goede zeden;
c. discrimineert naar ras, geslacht, godsdienst en/of levensovertuiging;
d. een loyalty- of spaarachtig karakter of cash back constructie inhoudt;
e. illegale activiteiten ontplooit, bevordert of aanprijst;
f. afbreuk kan doen aan de goede naam en reputatie van Uitgeverij Bewust Zijn;
g. intellectuele eigendomsrechten, merkrechten of andere rechten van Uitgeverij Bewust Zijn of enige derde schendt of daartoe de mogelijkheid biedt;
h. de naam van Uitgeverij Bewust Zijn of variaties daarvan in de domeinnaam bezit;
i. niet over (eigen) content beschikt.
j. al beschikt over een account.
Of er van één of meerdere van deze omstandigheden al dan niet sprake is, is exclusief ter beoordeling van Uitgeverij Bewust Zijn.

Artikel 3 – Gebruik

3.1. De Partnersite mag op geen enkele wijze bij het publiek de indruk wekken dat deze van Uitgeverij Bewust Zijn is, dan wel door Uitgeverij Bewust Zijn is ontwikkeld. Tevens dient ondubbelzinnig duidelijk te zijn dat Uitgeverij Bewust Zijn op geen enkele wijze zeggenschap heeft over en verantwoordelijk is voor de Partnersite. De Partner zal er geen misverstand over laten bestaan dat de Artikelen die gepromoot worden via de Partnersite niet door de Partner, maar via Uitgeverij Bewust Zijn worden verkocht.
3.2. Partner verkrijgt slechts het niet-exclusieve niet-overdraagbare recht de Uitgeverij Bewust Zijn Merken en de Content te gebruiken gedurende de looptijd en conform de Partnerprogramma voorwaarden uitsluitend ten behoeve van het Uitgeverij Bewust Zijn partnerprogramma. De Partner zal daarbij telkens alle mogelijke van tijd tot tijd gegeven aanwijzingen van Uitgeverij Bewust Zijn direct opvolgen. Partner zal geen wijzigingen aanbrengen in het uiterlijk van de Uitgeverij Bewust Zijn Merken, de Content en/of de Artikelen en zal dit gebruik nimmer op een misleidende dan wel voor Uitgeverij Bewust Zijn enigszins schadelijke wijze (laten) uitoefenen.
Partner erkent dat:
a. alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot de Uitgeverij Bewust Zijn Merken en de Content eigendom zijn en blijven van Uitgeverij Bewust Zijn; en
b. alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de Artikelen eigendom zijn en blijven van de betreffende rechthebbenden.
Onverminderd het bepaalde in dit artikel, zal de Partner altijd de intellectuele eigendomsrechten en alle overige rechten van exclusieve aard van Uitgeverij Bewust Zijn en derden volledig respecteren.
3.3. Het is de Partner niet toegestaan de Uitgeverij Bewust Zijn Merken of daarmee overeenstemmende tekens te gebruiken als naamgeving van de Partnersite of op te geven als zoekwoord ten behoeve van advertentieprogramma’s – zoals maar niet beperkt tot Google Adwords- binnen zoekmachines en andere online platformen.
3.4. De Partner zal de Content slechts gebruiken ten behoeve van het Uitgeverij Bewust Zijn Partnerprogramma en hierin geen wijzigingen aanbrengen.
3.5. De prijzen van de Artikelen in de Omgeving kunnen regelmatig wijzigen. De Partner zal ervoor zorgdragen dat de prijzen/beschikbaarheid van de Artikelen die (eventueel) staan vermeld op de Partnersite, telkens worden geüpdatet opdat deze op ieder moment in overeenstemming zijn met de prijzen/levertijd zoals van tijd tot tijd vermeld in de Omgeving.
3.6. Met inachtneming van artikel 8.1, zal de Partner zich onthouden van ieder doen of nalaten waardoor Uitgeverij Bewust Zijn en/of de Partner mogelijk in strijd handelt met de toepasselijke wet- en regelgeving.
3.7. Wanneer een Partner is geaccepteerd binnen het Partnerprogramma is het niet toegestaan dat door middel van een wijziging de inhoud van de Partnersite waarin de Partner een Partnerlink heeft opgenomen:
a. een seksueel, pornografisch of gewelddadig karakter krijgt;
b. op enigerlei wijze in strijd wordt met de openbare orde en/of goede zeden;
c. discrimineert naar ras, geslacht, godsdienst of levensovertuiging;
d. een loyalty- of spaarachtig karakter of cash back constructie krijgt;
e. illegale activiteiten ontplooit, bevordert of aanprijst;
f. afbreuk kan doen aan de goede naam en reputatie van Uitgeverij Bewust Zijn;
g. intellectuele eigendomsrechten, merkrechten of andere rechten van Uitgeverij Bewust Zijn of enige derde worden geschonden;
h. de naam van Uitgeverij Bewust Zijn of variaties daarvan in de domeinnaam krijgt;
i. niet over (eigen) content beschikt;
j. een ander doel krijgt dan ten tijde van acceptatie daarvan door Uitgeverij Bewust Zijn.
3.8. Het is de Partner niet toegestaan zijn Partnerlink te gebruiken anders dan op de in zijn account opgenomen Partnersites.
3.9. De Partner zal te allen tijde in overeenstemming handelen met alle richtlijnen en instructies van Uitgeverij Bewust Zijn ter zake van de installatie en/of het gebruik van de Partnerlink alsmede ter zake van de Content.
3.10. Indien de Omgeving op wat voor wijze dan ook – ter bepaling door Uitgeverij Bewust Zijn – hinder ondervindt van de installatie en/of het gebruik van de Partnerlink, is Uitgeverij Bewust Zijn gerechtigd om de Partnerlink en/of het Partneraccount te blokkeren.
3.11. Het is de Partner niet toegestaan om:
a. direct of indirect artikelen via zijn/haar Partnerlink(s) te bestellen bij Uitgeverij Bewust Zijn enkel en alleen voor eigen gebruik;
b. in verband met de wet op de vaste boekenprijs zijn/haar bezoekers en/of leden te belonen, in enige vorm, voor het aankopen van Nederlandstalige boeken;
c. reclame te maken voor en/of kortingen te verlenen op Artikelen indien dit op basis van geldende wet- en regelgeving niet is toegestaan;
d. Uitgeverij Bewust Zijn te promoten op websites, web applicaties of anderszins die niet aangemeld zijn binnen het Partneraccount;
e. Partnersite(s) binnen het account te verkopen of anderszins over te dragen zonder hier melding van te maken bij Uitgeverij Bewust Zijn;
f. te proberen bezoek richting de Omgeving op enige wijze te onderscheppen (onder andere via software welke door de Klant bewust of onbewust is geïnstalleerd op de eigen computer) om zodoende onrechtmatig commissie toegewezen te krijgen;
g. de Omgeving te tonen op de Partnersite door middel van een iFrame/framing;
h. advertentieprogramma’s en/of displaynetwerken, zoals maar niet beperkt tot Google Adwords, binnen zoekmachines en andere online platformen in te zetten met de intentie bezoekers rechtstreeks van de zoekmachine naar de Omgeving te sturen.
i) een uniek identificatiemiddel in de Partnerlink op te nemen.
Indien er sprake is van een situatie als genoemd in artikel 3.11 d of e zal de Partnersite opnieuw moeten worden aangemeld via de website van Uitgeverij Bewust Zijn en is artikel 2 van overeenkomstige toepassing.
3.12. Een Partner dient te allen tijden op verzoek van Uitgeverij Bewust Zijn inzicht te kunnen geven in zijn of haar activiteiten met betrekking tot de promotie van Uitgeverij Bewust Zijn. Wanneer dit inzicht niet gegeven kan worden of in strijd is met deze Partnerprogramma voorwaarden is Uitgeverij Bewust Zijn gerechtigd het Partneraccount te blokkeren.
3.13. Partner vrijwaart Uitgeverij Bewust Zijn volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen van dit artikel 3.
3.14. De Partner garandeert dat zijn gebruik van de Content en de Uitgeverij Bewust Zijn Merken beperkt is tot gebruik gericht op de Nederlandse en Vlaamse consumentenmarkt en de voertaal bij het gebruik van de Content Nederlands is.
3.15. Op eerste verzoek daartoe van Uitgeverij Bewust Zijn zal de Partner onmiddellijk (bepaalde) Content verwijderen en/of aanpassen. Indien een derde zich richt tot de Partner vanwege vermeende inbreuk op zijn/haar rechten, zal de Partner onmiddellijk de betreffende Content verwijderen en Uitgeverij Bewust Zijn hierover onmiddellijk via het e-mailadres info@uitgeverijbewust-zijn.nl informeren. Uitgeverij Bewust Zijn staat niet in voor de juistheid van de Content.

Artikel 4 – Commissie

4.1. De registratie door Uitgeverij Bewust Zijn van de vertoningen, kliks, verkopen en ontvangen gelden via het Partnerprogramma op de website van Uitgeverij Bewust Zijn is bindend voor Uitgeverij Bewust Zijn en de Partner.
4.2. Uitgeverij Bewust Zijn meet de verkopen van alle Artikelen door de Klant met behulp van een First Party Cookie. De First Party Cookie heeft in het algemeen een Cookietijd van 5 dagen. Echter, Uitgeverij Bewust Zijn behoudt zich het recht voor om de Cookietijd te wijzigen en bij Partners verschillende Cookietijden aan te houden.
4.3. De Partner kan aanspraak maken op commissie ter zake van alle Artikelen die een Klant heeft gekocht bij Uitgeverij Bewust Zijn direct na klikken op de Partnerlink of binnen de First Party Cookie tijd, waarbij het Last Cookie Counts principe geldt en de Klant aan de (betalings)verplichtingen terzake van deze Artikelen jegens Uitgeverij Bewust Zijn heeft voldaan, Uitgeverij Bewust Zijn de betreffende betaling daadwerkelijk heeft ontvangen en de inruiltermijn van 30 dagen na ontvangst is verlopen zonder inruil van de betreffende Artikelen.
4.4. Indien de Klant de Artikelen retourneert en/of betaling daarvan ongedaan wordt gemaakt om wat voor reden dan ook, kan de Partner geen aanspraak (meer) maken op de betreffende commissie en wordt de in behandeling staande commissie afgekeurd in het Partnerprogramma of dient de Partner de reeds ontvangen commissie ter zake aan Uitgeverij Bewust Zijn terug te betalen.
4.5. De commissie wordt berekend over de netto daadwerkelijk door Uitgeverij Bewust Zijn ontvangen verkoopwaarde per productgroep van de niet-ingeruilde Artikelen (netto = exclusief BTW en transportkosten) na afloop van de periode. Het op de website opgenomen commissiemodel is altijd de meest recente versie, welke bindend is voor de Partner.
4.6. Commissie zal niet worden toegekend aan (bulk) bestellingen afkomstig van een zakelijk account bij Uitgeverij Bewust Zijn.

Artikel 5 – Betaling

5.1. Betaling van de commissie door Uitgeverij Bewust Zijn dan wel een door Uitgeverij Bewust Zijn aangewezen derde aan de Partner zal na afloop van ieder kwartaal plaatsvinden op het rekeningnummer dat de Partner heeft aangegeven in zijn Partneraccount en als zodanig is geregistreerd bij Uitgeverij Bewust Zijn.
5.2. Commissiebedragen van minder dan € 10,00 (zegge: tien euro) worden niet. In geval de commissie over een kwartaal minder bedraagt dan € 10,00 (zegge: tien euro) zal in het betreffende kwartaal geen betaling plaatsvinden en zal de commissie worden opgespaard. Betaling daarvan zal plaatsvinden in de maand waarin het totaal bedrag € 10,00 (zegge: tien euro) of meer bedraagt.
5.3. Alle betalingskosten, m.u.v. de administratiekosten van Uitgeverij Bewust Zijn, zijn voor rekening van de Partner.
5.4. Uitgeverij Bewust Zijn is te allen tijde gerechtigd om hetgeen zij aan de Partner verschuldigd is te verrekenen met enig bedrag dat Uitgeverij Bewust Zijn uit welken hoofde dan ook te vorderen heeft van de Partner.

Artikel 6 – Beëindiging Uitgeverij Bewust Zijn Partnerschap

6.1. Uitgeverij Bewust Zijn is te allen tijde gerechtigd om – zonder opgave van redenen – het partnerschap onder deze Partnerprogramma voorwaarden per e-mail te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) weken.
6.2. Onverminderd haar overige rechten is Uitgeverij Bewust Zijn onder meer gerechtigd om het partnerschap onder deze Partnerprogramma voorwaarden met onmiddellijke ingang per e-mail te beëindigen in geval:
a. de Partner geheel of deels tekort komt in de nakoming van één of meerdere van zijn/haar verplichtingen onder de Partnerprogramma voorwaarden;
b. de site van de Partner naar oordeel van Uitgeverij Bewust Zijn in strijd zou kunnen komen met de openbare orde of goede zeden dan wel op één of andere wijze aanstootgevend zou kunnen zijn;
c. Uitgeverij Bewust Zijn hier op één of andere wijze schade van zou kunnen ondervinden;
d. de Partner in het kader van het Partnerprogramma onrechtmatig handelt jegens Uitgeverij Bewust Zijn en/of derden, zoals auteurs, uitgevers, producenten, uitvoerend kunstenaars.
6.3. De Partner kan te allen tijde – zonder opgave van redenen – zijn partnerschap beëindigen door hierover een e-mail te sturen vanuit het door zijn/haar opgegeven e-mailadres naar info@uitgeverijbewust-zijn.nl
6.4. Het partnerschap onder deze Partnerprogramma voorwaarden eindigt direct en automatisch in geval:
a. de Partner de Partnerlink inactief heeft gemaakt;
b. het Partnerprogramma is stopgezet om wat voor redenen dan ook.

Artikel 7 – Gevolgen beëindiging Uitgeverij Bewust Zijn Partnerschap

7.1. Indien het Partnerschap, om welke reden dan ook, is beëindigd:
a. dienen onmiddellijk de bestaande Partnerlink(s) inactief worden gemaakt;
b. is Uitgeverij Bewust Zijn gerechtigd om de toegang van de Partner tot de website van Uitgeverij Bewust Zijn te blokkeren;
c. kan de Partner, onverminderd het bepaalde in artikel 7.2 geen aanspraak (meer) maken op commissie;
d. zal de Partner de Content van de Partnersite onmiddellijk verwijderen;
e. is de Partner per direct niet langer gerechtigd om de Uitgeverij Bewust Zijn Merken, de Content en de Artikelen van de Omgeving te gebruiken;
f. zal de Partner de Content van zijn/haar Partnersite en/of uit zijn/haar lokale database onmiddellijk verwijderen op straffe van een dwangsom van € 1.000,- (duizend euro) per dag dat de Content ondanks beëindiging nog op de Partnersite wordt getoond.
7.2.Uitsluitend in geval het partnerschap onder deze Partnerprogramma voorwaarden is beëindigd in overeenstemming met artikel 6.1, artikel 6.3 en/of artikel 9.4, zal de Partner nog aanspraak kunnen maken op betaling van commissie ter zake van verkopen van de Artikelen waarvan de gelden door Uitgeverij Bewust Zijn zijn ontvangen vóór de beëindigingdatum, conform het bepaalde in artikel 4 en artikel 5 (waarbij onverminderd geldt dat de commissie niet wordt uitbetaald als deze minder dan € 10,00 bedraagt).
7.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 3.13, 7.1, 7.2, 8 en artikel 9.1, zullen Uitgeverij Bewust Zijn en de Partner geen aanspraak kunnen maken op enige vergoeding door de andere partij in verband met de beëindiging van het partnerschap onder deze Partnerprogramma voorwaarden en doen zij hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1. De Partner is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar gebruik, de ontwikkeling en instandhouding, het functioneren en de inhoud van de Partnersite. De Partner staat er voor in dat wordt voldaan aan alle verplichtingen op grond van de fiscale wetgeving en vrijwaart Uitgeverij Bewust Zijn ter zake van alle aanspraken en/of kosten/boetes/ naheffingen dienaangaande.
8.2 Partner is aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke voor het verzamelen van persoonsgegevens in het kader van zijn activiteiten onder deze overeenkomst. Partner verplicht zich bij zijn activiteiten onder deze overeenkomst al de van toepassing zijnde privacywet- en -regelgeving en de Telecommunicatiewetgeving, waaronder mede wordt verstaan, maar niet beperkt tot, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, volledig na te leven en vrijwaart Uitgeverij Bewust Zijn voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dienaangaande.
8.3 Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van Uitgeverij Bewust Zijn, is Uitgeverij Bewust Zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook van de Partner in verband met deelname aan het Partnerprogramma, zoals – maar niet beperkt tot – schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van de Omgeving, technische storingen, etc. Ingeval deze algehele uitsluiting van aansprakelijkheid door een daartoe bevoegde rechter nietig word verklaard, komen partijen hierbij reeds nu overeen dat Uitgeverij Bewust Zijn in dat geval alleen aansprakelijk zal zijn voor de directe aantoonbaar geleden/ gemaakte schade/kosten (met uitsluiting van gevolg/indirecte schade/ kosten) en deze aansprakelijkheid voor deze directe schade/kosten in totaal nooit meer zal bedragen dan het bedrag aan commissies dat Uitgeverij Bewust Zijn gedurende de drie (3) maanden voorafgaand aan de oorzaak van de schade/kosten aan Partner heeft betaald.

Artikel 9 – Diversen

9.1. De Partner zal zich nimmer voordoen als een agent of vertegenwoordiger van Uitgeverij Bewust Zijn en zal in het bijzonder geen toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens Uitgeverij Bewust Zijn. Partner vrijwaart Uitgeverij Bewust Zijn volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van dit artikel.
9.2. De Partner is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar partnerschap over te dragen aan een derde, tenzij Uitgeverij Bewust Zijn hiervoor haar schriftelijke toestemming heeft gegeven.
9.3. Uitgeverij Bewust Zijn is te allen tijde gerechtigd om de Partnerprogramma voorwaarden te veranderen. De Partner zal hiervan elektronisch op de hoogte worden gebracht.
9.4. Ingeval de gewijzigde Partnerprogramma voorwaarden voor de Partner niet acceptabel zijn, is de Partner gerechtigd het partnerschap binnen 14 dagen te beëindigen. Indien de Partner niet tot beëindiging van het partnerschap overgaat, wordt de Uitgeverij Bewust Zijn Partner geacht de gewijzigde Partnerprogramma voorwaarden te hebben aanvaard..
9.5. Indien enige bepaling van deze Partnerprogramma voorwaarden in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1. De Partnerprogramma voorwaarden en het partnerschap worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.